Take e-pledge at CVC website https://pledge.cvc.nic.in 

Telephone Directory


Directory as per CSIR-HQ format

Security Phone Number Office (+91-172-) Phone Number Residence E-mail@imtech.res.in
Security (Main Gate)
6665401/402
Mr. Dhiraj Goswami (Security Officer)
6665105, 2690141 6665574 goswami

Director CSIR-IMTech Phone Number Office (+91-172-) Phone Number Residence E-mail@imtech.res.in
Dr. Anil Koul
6665100 2690550/6665501 director / anilkoul

Director's Secretariat Phone Number Office (+91-172-) Phone Number Residence E-mail@imtech.res.in
Dr. Neeru Kaila (Sr. Hindi Officer)
6665100 / 2567518 2567518 neeru
Ms. Satya Gupta (Private Secretary)
6665100 / 6665541 6665541 satya
Mr. Sushil Kumar (Sr. Stenographer (ACP)
6665100 sushil

Chief Scientists Phone Number Office (+91-172-) Phone Number Residence E-mail@imtech.res.in
Dr. C.R. Suri
6665230 6665513 raman
Dr. Javed N Agrewala
6665261/262 6665514 javed
Dr. G.C. Varshney
6665276/277 6665508 grish
Dr. Manoj Raje
6665198/199 6665502 manoj
Dr. G.S. Prasad
6665151/165 6665507 prasad
Dr. G. P. S. Raghava (On Lien)
6665450/451 raghava
Dr. Debendra K. Sahoo
6665324/325 6665511 debsahoo

Sr. Principal Scientists Phone Number Office (+91-172-) Phone Number Residence E-mail@imtech.res.in
Mr. Rajendra Soni
6665136 6665515 rsoni
Dr. S. Mayil Raj
6665166 6665504 mayil
Dr. V.C. Sonawane
6665334/335 6665509 vijay
Dr. Karthikeyan Subramanian
6665193/194 6665525 skarthik
Dr. Dibyendu Sarkar
6665291/292 6665512 dibyendu
Dr. Barnali Chaudhuri
6665480/481 6665510 bchaudhuri

Principal Scientists Phone Number Office (+91-172-) Phone Number Residence E-mail@imtech.res.in
Dr. G. Rajamohan
6665258/259 6665544 rmohan
Dr. Saumya Ray Chaudhuri
6665256/257 6665521 saumya
Dr. Hemraj S. Nandanwar
6665338/339 6665534 hemraj
Dr. Charu Sharma
6665309/310 6665559 charu
Dr. Srikrishna Subramanian
6665483 9478989478 krishna
Dr. Balvinder Singh
6665452/467 6665533 bvs
Dr. Pawan Gupta
6665221/222 2625191 pawan
Dr. Ashish
6665472/473 9878437470 ashgang
Dr. S. Kumaran
6665474/475 6665560 skumaran
Dr. Anirban Roy Choudhury
6665312/317 6665558 anirban
Dr. Pradip Sen
6665280/281 6665556 psen
Dr. Raman Parkesh
6665488/489 6665443 rparkesh

Senior Scientists Phone Number Office (+91-172-) Phone Number Residence E-mail@imtech.res.in
Dr. Ashwani Kumar
6665293/294 66655557 ashwanik
Dr. Ramya T.N.C
6665243/244 2688098 ramya
Dr. Neeraj Khatri
6665341 6665522 neeraj
Dr. Manoj Kumar
6665453/469 6665524 manojk
Mr. Garry Bedi
6665212 9988900947 gb
Dr. Suresh Korpole
6665159 6665544 suresh
Dr. Alka Rao
6665476/477 9915017172 raoalka
Dr. P. Anil Kumar
6665162 6666562 apinnaka
Dr. Prabhu B. Patil
6665245/246 6655551 pbpatil
Mr. Kailash T. Bhamare
6665138 6665553 kailash
Dr. Beena Krishnan
6665468/482 7589303123 beena
Dr. Dipak Dutta
6665307/308 6665559 dutta
Dr. Deepak Sharma
6665478/479 6665644 deepaks
Dr. Vijayender Bhalla
6665235/234 9779095440 vkbhalla
Dr. Amit Tuli
6665295/296 8427722118 atuli
Dr. Vemuluri Venkata Ramana
6665749 venkat
Mr. Manuj Tripathi
6665211 manuj.tripathi

Administration Phone Number Office (+91-172-) Phone Number Residence E-mail@imtech.res.in
Stores & Purchase Officer
2690056 / Fax: 2636683
Sh. Ishwar Das (FAO)
6665104, 2690310 9872112898 fao / d_ishu
Mr. Vikram Singh (AO)
2690127, 6665103 6665536 ao / vsingh
Mr. L. S. Negi (COA)
6665102 6665503 coa / lsnegi

Section Officers Phone Number Office (+91-172-) Phone Number Residence E-mail@imtech.res.in
Sh. Amar Singh (PS)
6665127 666577 amarkashyap
Mr. Avtar Singh (Private Secretary)
6665130 avtar
Ms. Sshashi Batra (Private Secretary)
6665227 swashi
Mr. Dilip Kumar Gehlot (SO(SP))
6665361 6665572 dilipgehlot23
Mr. Rajinder Singh Puri
6665362 puri
Mr. S.K. Narad (Finance)
6665131 6665543 narad
Mr. Virender Lamba (SO (G))
6665125 vl1980
Mr. Gajinder Kumar (SO (G))
6665124 6665532 gajinder

Knowledge Resource Centre Phone Number Office (+91-172-) Phone Number Residence E-mail@imtech.res.in
Dr. K.P.S. Sengar (Library Officer)
6665181 6665529 kps

Engg. Service Division Phone Number Office (+91-172-) Phone Number Residence E-mail@imtech.res.in
Guest House Reception
2693104 / 6665650
Mr. Davinder Singh
6665412 6665578 davinders
Mr. Har Bhupinder Kumar Bhatti (SE)
6665107 9814905289 bhatti